ប្រាក់រង្វាន់នាទីភ្លាមៗបញ្ចូលទឹកប្រាក់ភ្លាមៗ។

ប្រាក់រង្វាន់នាទីភ្លាមៗបញ្ចូលទឹកប្រាក់ភ្លាមៗ។ រយៈពេល៖ អាស្រ័យលើ ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើង។ អាចប្រើបានសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណបាតតែប៉ុណ្ណោះ។ សមាជិកដែលនៅតែសកម្ម។ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងកំឡុងពេលនិយាយនិងទទួលបានសិទ្ធិពិសេសភ្លាមៗ។ វិធីចូលរួម: សមាជិកដែលបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងកំឡុងពេលនាទីមាសនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន ២ គឺប្រាក់រង្វាន់នាទីមាសនិងបញ្ចូលទឹកប្រាក់ធម្មតាភ្លាមៗដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ បន្ទាប់ពីបញ្ចូលទឹកប្រាក់រួចសូមចូលទៅកាន់ទំព័រ“ ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន” ជ្រើសរើសយក“ ការផ្សព្វផ្សាយ” ។ ជ្រើសរើសការផ្សព្វផ្សាយ “ប្រាក់រង្វាន់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ ១០ ភាគរយភ្លាមៗកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់” ឬ

Read more

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់សមាជិកថ្មីទទួលបាន ១០០% ឥតគិតថ្លៃទទួលបាន ៧៥% និង ៥០% ទៀត ២២៥% !!!

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍សម្រាប់សមាជិកថ្មីទទួលបាន ១០០% ឥតគិតថ្លៃទទួលបាន ៧៥% និង ៥០% ទៀត ២២៥% !!! អត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវទទួល៖ ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ១០០ ភាគរយរហូតដល់ ៣,០០០ បាតបន្ទាប់ពីបញ្ចូលលុយលើកដំបូង។ ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ៧៥% រហូតដល់ ៥,០០០ បាតបន្ទាប់ពីបញ្ចូលទឹកប្រាក់លើកទី

Read more

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីនិងចាស់។ គ្រាន់តែបន្ថែម Line @ និងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃ !! ១៥០ បាត។

សូមស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីនិងចាស់។ គ្រាន់តែបន្ថែម Line @ និងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ឥតគិតថ្លៃ !! ១៥០ បាត។ រយៈពេល៖ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ០០ ៈ ០០ ៈ (GMT +

Read more

រាល់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ១០ ភាគរយភ្លាមៗ។

រាល់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ១០ ភាគរយភ្លាមៗ។ រយៈពេល។ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ២៩ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៩ ម៉ោង ០០ ៈ ០០ ៈ ០០ (GMT + ៨) រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហាឆ្នាំ

Read more